bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin przyjęć Pacjentów

Regulamin przyjęcia pacjentów NZOZ ACS


§1 Informacje ogólne

NZOZ ACS prowadzony jest przez Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 69/2006 Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

§2 Zakres świadczeń

W Poradniach NZOZ ACS udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii, tj.:
• stomatologii zachowawczej z endodoncją,
• chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
• protetyki stomatologicznej,
• ortodoncji,
• stomatologii wieku rozwojowego,
• chirurgii stomatologicznej i implantologii,
• radiologii stomatologicznej.

Powyższe świadczenia stomatologiczne udzielane są w ramach:
a) kontraktu z NFZ – dla pacjentów objętych powszechnym system ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiadających uprawnienia na podstawie przepisów o koordynacji,
b) praktycznego kształcenia studentów ŚUM (bezpłatnie),
c) świadczeń niefinansowanych przez NFZ (pełnopłatnie) – po świadomej rezygnacji pacjenta ze świadczeń gwarantowanych lub w przypadku braku prawa do świadczeń gwarantowanych,
d) zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi – również w stosunku do pacjentów skierowanych z podmiotów zewnętrznych bez umowy, o której mowa,
e) badań naukowych i klinicznych,
f) programów profilaktycznych i promocji zdrowia.

§3 Pierwszeństwo przyjęcia

1. Pacjenci „uprzywilejowani” do przyjęcia poza kolejnością zobowiązani są do okazania - przed przystąpieniem do realizacji świadczeń - dokumentów uprawniających ich do skorzystania           z prawa pierwszeństwa, m.in.: karty ciąży, orzeczenia o niepełnosprawności, itp.
2. Pacjentami uprzywilejowanymi są:
• zasłużeni i honorowi Dawcy Krwi,
• zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• kombatanci,
• weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
• kobiety w ciąży i w czasie połogu,
• uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami Państwa,
• osoby represjonowane,
• osoby niepełnosprawne.§ 4 Rejestracja pacjenta

1. Pacjent na wizytę może umówić się telefonicznie, osobiście, przez osoby trzecie lub drogą elektroniczną (MPI).
2. Skierowanie do leczenia stomatologicznego, zarówno ogólnostomatologicznego, jak                   i specjalistycznego nie jest wymagane.
3. W wyznaczonym dniu wizyty należy stawić się osobiście, ok. 30 min wcześniej przed wyznaczoną godziną wizyty w Rejestracji celem wypełnienia stosownych formalności.
4. W przypadku małoletnich pacjentów na pierwszą wizytę należy zgłosić się obowiązkowo           z rodzicem lub opiekunem prawnym. W trakcie procesu rejestracji należy podać numer PESEL, nazwisko i imię (imiona) rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres jego miejsca zamieszkania,  a także uzupełnić druk Oświadczenie opiekuna prawnego. Zgodę na leczenie osoby małoletniej może wyrazić jedynie opiekun prawny.
5. Rodzic lub opiekun prawny małoletniego na pierwszej wizycie może wskazać opiekuna faktycznego, który będzie sprawował bezpośrednią opiekę nad małoletnim w trakcie procesu leczenia. W tym celu należy wypełnić druk Oświadczenie - upoważnienie opiekuna faktycznego, dostępny w Rejestracji.
6. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, tj. do ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia, każda wizyta musi odbyć się w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego. W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać legitymację szkolną.
7. W trakcie procesu rejestracji - w celu weryfikacji prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych (system eWUŚ) - należy podać numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z poniżej wymienionych dokumentów:
• dowód osobisty;
• paszport;
• prawo jazdy.
8. W przypadku, gdy system eWUŚ informuje o braku uprawnień do świadczeń, a pacjent jest pewny, iż uprawnienia do świadczeń posiada, powinien złożyć pisemne Oświadczenie - udostępnione w Rejestracji lub przedstawić inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, np.: legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
9. W przypadku świadczeń protetycznych prawo do uzyskania bezpłatnego leczenia
protetycznego - w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - należy potwierdzić w Poradni.
10. Personel Poradni zobligowany jest do weryfikacji uprawnień do bezpłatnego leczenia protetycznego i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej.
11. Pacjentów przyjmowanych na podstawie przepisów o koordynacji, do świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, uprawnienia posiadanie aktualnej karty EKUZ (tj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub poświadczenia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2018, poz. 1510).

§5 Przyjęcie pacjenta

1. W przypadku konieczności udzielenia świadczenia związanego z leczeniem rozpoczętym        w innej placówce medycznej zaleca się posiadanie skierowania z opisem zrealizowanych już procedur medycznych.
2. W przypadku pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi wskazane jest
przed podjęciem działań leczniczych uzyskanie zgody lekarza prowadzącego na zabiegi stomatologiczne - szczególnie istotne w przypadku konieczności przeprowadzenia sanacji jamy ustnej.
3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zapisane na wizytę, jednakże może zaistnieć sytuacja, gdy kolejność zostanie zmieniona przez lekarza.
4. Pomoc doraźna udzielana jest pacjentom z bólem w dniu ich zgłoszenia się w NZOZ ACS.
5. Lekarze przyjmujący w NZOZ ACS będą dokładać starań, aby wizyty odbywały się planowo i o wyznaczonej porze. Jednak ze względu na charakter pracy, czy też sytuacje, które nie zawsze da się przewidzieć, możliwe są pewne odstępstwa od dokładnej godziny zaplanowanego przyjęcia danego pacjenta. Pacjenci proszeni są o okazanie wyrozumiałości, w razie gdyby z powodów medycznych zaistniało opóźnienie w rozpoczęciu wizyty. Podobna sytuacja może mieć miejsce
w przypadku awarii sprzętu, bądź zaistnienia innych warunków uniemożliwiających terminowe przeprowadzenie wizyty.
6. Termin wizyty pacjenta celem kontynuacji leczenia ustala lekarz lub personel średni
w odpowiedniej poradni.
7. Leczenie specjalistyczne - protetyczne, ortodontyczne, zabiegi chirurgiczne - może być podjęte po zakończeniu leczenia przygotowawczego.
8. Lekarz w trakcie wizyty pierwszorazowej ma obowiązek:
• potwierdzić tożsamość pacjenta,
• potwierdzić prawidłowość danych wpisu rejestracyjnego,
• przeprowadzić wywiad,
• wykonać badanie przedmiotowe stanu jamy ustnej,
• skierować pacjenta na badania dodatkowe (wg. wskazań klinicznych),
• postawić wstępną diagnozę,
• przedstawić wstępny plan leczenia,
• przedstawić możliwość leczenia oraz orientacyjny koszt leczenia,
• uzyskać stosowne zgody od pacjenta, rodzica lub opiekuna prawnego
małoletniego pacjenta na leczenie po uprzednim poinformowaniu
o ryzyku zabiegu lub ewentualnych komplikacjach.
9. Pacjent po zakwalifikowaniu się do leczenia, zaakceptowaniu planu leczenia oraz formy finansowego rozliczenia - jednakże przed rozpoczęciem leczenia - ma obowiązek wyrażenia pisemnej, świadomej zgody na jego przeprowadzenie.

§6 Odstąpienie od leczenia

1. Lekarz może odmówić przyjęcia do leczenia lub kontynuacji leczenia w sytuacji,
gdy odmowa nie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta, przy współistniejącym:
• braku zgody pacjenta na poddanie się badaniu,
• braku zgody pacjenta na proponowany sposób leczenia, metody terapii,
harmonogramu wizyt lub z uwagi na zakres tworzonej dokumentacji medycznej,
• zalegania z płatnością za wcześniej wykonane usługi stomatologiczne,
co skutkuje odmową przyjęcia do leczenia w ramach dydaktyki i świadczeń
komercyjnych,
• złego stanu higieny osobistej lub stawienia się na wizytę w stanie po spożyciu
alkoholu lub środków odurzających,
• niewłaściwego zachowania się pacjenta w stosunku do pracowników, innych
pacjentów lub studentów,
• niezastosowania się pacjenta do aktów prawa wewnętrznego - w tym
do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uprzedzić o tym pacjenta lub jego opiekuna prawnego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Jednocześnie należy odnotować ten fakt wraz                          z uzasadnieniem w dokumentacji medycznej.

§7 Usługi komercyjne

1. Cennik usług medycznych świadczonych w Akademickim Centrum Stomatologii
i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o., prowadzącym NZOZ ACS, dostępny jest
w Rejestracji, każdej Poradni oraz na stronie internetowej www.acstom.bytom.pl.
2. Pacjent finansuje ze środków własnych, świadczenia zdrowotne w wysokości określonej obowiązującym cennikiem w sytuacji, gdy:
• nie posiada uprawnień do świadczeń gwarantowanych (w ramach umowy z NFZ),
• planowane zabiegi nie są objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych,
• świadomie rezygnuje z prawa do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Przed realizacją świadczeń pełnopłatnych pacjentowi przedstawiony zostaje plan leczenia oraz kosztorys proponowanego rozwiązania (I_5/03/1). Pacjent pisemnie akceptuje kosztorys.
4. Płatności dokonywane są przez pacjentów w następujący sposób:
• w przypadku leczenia ortodontycznego (np.: stały aparat ortodontyczny), protetycznego (korony, mosty, protezy) oraz chirurgicznego (implanty) pacjent zobowiązany jest do uiszczenia płatności przed realizacją procedury;
• każdorazowo pacjent dokonuje wpłaty w Kasie NZOZ ACS na podstawie dokumentu - potwierdzenie wykonania usługi/zamówienia (I_5/03/2);
• w przypadku procedur wykonywanych w sobotę w znieczuleniu ogólnym:
 płatność za zabiegi wykonywane w sobotę reguluje się w Poradni,
w której odbywa się leczenie, bezpośrednio po ich realizacji.
5. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonuje się w formie gotówkowej lub za pomocą karty płatniczej.
6. Nie ma możliwości regulowania płatności za wykonaną usługę w formie przelewu
(tj. wpłaty na konto).
7. NZOZ ACS nie prowadzi sprzedaży w systemie ratalnym.
8. Kasa wydaje pacjentowi potwierdzenie wpłaty (paragon) lub na życzenie pacjenta w ciągu 3 miesięcy od dnia wyrażenia prośby przez pacjenta wystawia fakturę VAT.
9. W stosunku do osób, które nie dokonają należnych wpłat za wykonane odpłatnie na ich rzecz usługi zdrowotne, NZOZ ACS jest uprawniony do podjęcia odpowiednich kroków prawno-windykacyjnych. Ewentualne koszty związane z odzyskaniem wierzytelności ponosił będzie pacjent.


§8 Leczenie w ramach procesu dydaktycznego

1. Przyjęcie i leczenie pacjentów w NZOZ ACS może być prowadzone w toku realizacji kształcenia przeddyplomowego studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, jako praktyczna nauka zawodu lekarza dentysty.
2. Z możliwości leczenia powiązanego z realizacją przez NZOZ ACS działalności naukowo-dydaktycznej mogą korzystać wyłącznie osoby o określonym stanie klinicznym, w liczbie zabezpieczającej realizację danej formy kształcenia lub programu badawczego.
3. Kwalifikacji pacjentów do leczenia wg określonych kryteriów klinicznych dokonuje asystent lub wykładowca SUM prowadzący zajęcia kliniczne z uwzględnieniem możliwości oraz zakresu umiejętności studentów.
4. Usługi zdrowotne realizowane w ramach procesu dydaktycznego udzielane
są wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od października do czerwca, zgodnie          z harmonogramem zajęć klinicznych. Poza okresem dydaktycznym pacjenci mają możliwość leczenia w ramach NFZ lub pełnopłatnie.
5. Terminy wizyt w ramach zajęć klinicznych ustalane są w poszczególnych poradniach przez asystentki i higienistki stomatologiczne.
6. Dwukrotne niestawienie się na wyznaczony termin skutkuje brakiem możliwości ustalenia kolejnego terminu wizyty.

§ 9 Skargi i wnioski

1. Pacjent ma prawo zgłaszać swoje uwagi (skargi i wnioski) do Dyrektora NZOZ ACS,
Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Adresy instytucji umieszczone są na tablicy informacyjnej przy Rejestracji.
2. Skargi i wnioski do Dyrektora NZOZ ACS mogą być wnoszone:
• pisemnie - na adres: Bytom (41-902), ul. Plac Akademicki 17, pok. 322,
• drogą elektroniczną - adres e-mail: dyrektor@acstom.bytom.pl,
• ustnie - w siedzibie NZOZ ACS, w wyznaczonych terminach: wtorek, czwartek
w godz.: 8:00-10:00, pokój 322 - zgodnie z przyjętym protokołem składania skarg i wniosków (I_5/05/1).
3. Wszystkie złożone skargi zostają odnotowane w Rejestrze Skarg i Wniosków (I_5/05/2), prowadzonym w Sekretariacie Dyrektora NZOZ.
4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.
5. Rozpatrzenie skarg i wniosków odbywać się będzie bez zbędnej zwłoki - w terminie
do 14 dni od dnia wpływu skargi lub wniosku. W sytuacjach złożonych - tzn. gdy konieczne jest dogłębne zbadanie sprawy z uwagi na stopień jej zawiłości,
w terminie do 30 dni od dnia wpływu skargi lub wniosku.
6. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor NZOZ po pisemnej konsultacji z kierownikiem poradni lub z osobą, której skarga lub wniosek dotyczy.
7. O wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku składający zostaje poinformowany adekwatnie do sposobu jej wniesienia.§10 Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Podstawą udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej jest złożenie pisemnego wniosku - Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (P_5/16), który można pobrać:
• w Rejestracji,
• ze strony internetowej.
2. Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej znajdującej się w NZOZ ACS, można składać:
• od poniedziałku do piątku w dni robocze w Rejestracji w godz. 07:30 - 19:00,
• przesłać pocztą na adres ACSiMS w Bytomiu,
• przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego wniosku na adres: sekretariat@acstom.bytom.pl
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.
4. Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w Rejestracji od poniedziałku
do piątku w godz.: 07:30 - 19:00. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość pacjenta/przedstawiciela ustawowego/osoby upoważnionej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
5. W przypadku badań histopatologicznych pacjent otrzymuje oryginał wyniku badania bez pobierania opłaty. Kserokopia wyniku pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta.
6. Każdy pacjent może zapoznać się osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela
ustawowego, albo upoważnionej osoby ze swoją dokumentacją medyczną
w miejscu udzielania świadczenia - w godzinach pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych - w obecności pracownika NZOZ ACS. Wgląd do dokumentacji medycznej odbywa się na miejscu w NZOZ ACS nieodpłatnie.
7. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej zostanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu udostępniona nieodpłatnie. Przy kolejnym wniosku pacjentowi bezpłatnie zostanie udostępniona tylko ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał.
8. Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów zostanie pobrana opłata.
9. Prezes Zarządu ACSiMS Sp. z o.o. określa kwotę należności za wydanie dokumentacji medycznej, uwzględniając brzmienie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186).
10. Pacjent jest zobowiązany do odebrania wnioskowanej dokumentacji w terminie
do 30 dni od daty złożenia wniosku, po tym terminie zostaje ona przekazana
do zniszczenia. W przypadku ponownego wniosku o udostępnienie tej samej dokumentacji, która była już przygotowana a pacjent jej nie odebrał, podlegać ona będzie opłacie.
11. Wyniki badań w wersji cyfrowej - bezpośrednio po badaniu - są wydawane pacjentowi, który potwierdza odbiór w rejestrze przyjęć - Dzienna ewidencja przyjętych pacjentów w Pracowni RTG (I_5/04/2). Pacjent zobowiązany jest dostarczyć je lekarzowi zlecającemu badanie.
12. Kopie zdjęć wydawane są odpłatnie tylko w przypadku wykonywania duplikatu
na życzenia pacjenta.
13. Zdjęcia załączone do historii choroby udostępnia Rejestracja, pacjent zobowiązuje się do ich zwrotu po wykorzystaniu. Pacjent pokwituje ich odbiór podpisem w Rejestrze wypożyczonych zdjęć rentgenodiagnostycznych.


§11 Obowiązki pacjenta

Do obowiązków pacjenta NZOZ ACS:
• okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
• podanie aktualnego miejsca zamieszkania i nr telefonu,
• w przypadku osób małoletnich podanie danych osobowych rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych oraz podpisanie stosownych oświadczeń,
• wyrażenie zgody na udostępnianie dokumentacji medycznej i przekazanie informacji o stanie zdrowia,
• zaakceptowanie planu leczenia poprzez wyrażenie pisemnej zgody na leczenie,
• dokonanie wpłaty za świadczenia komercyjne w dniu wizyty na zasadach określonych               w niniejszym Regulaminie,
• poinformowanie o odwołaniu/zmianie terminu wizyty co najmniej na 2 godziny przed ustalonym terminem wizyty, rezygnacji z zabiegu chirurgicznego co najmniej na dzień przed ustalonym terminem zabiegu chirurgicznego,
• zarejestrowanie się przed każdą wizytą w Rejestracji,
• przestrzeganie aktów prawa wewnętrznego - w tym niniejszego Regulaminu,
• poszanowanie ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i zachowania w stosunku
do innych pacjentów oraz personelu NZOZ ACS,
• udzielanie zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania podczas wywiadu lekarskiego.

Bytom, dnia 24.05.2019r.Opublikował: Maciej Świerczkowski
Publikacja dnia: 17.01.2023
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 17.01.2023
Dokument oglądany razy: 3 180