bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII  I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ SP. Z O.O.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności:
1. Organizację wewnętrzną, zadania i zakres działalności poszczególnych jednostek, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w NZOZ Akademickim Centrum Stomatologii, w tym warunki współdziałania między nimi dla zapewnienia sprawności funkcjonowania pod względem diagnostyki, leczenia, pielęgnacji
i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Cele i zadania podmiotu leczniczego.
4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii.
5. Organizacje procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pełnopłatnych świadczeń.
6. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane
ze środków publicznych.

§ 2

1. Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:
a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.654/,
b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych /Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm./.
2. Niniejszy regulamin został ustanowiony, zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej przez Zarząd, na podstawie uchwały.
3. NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii, zwany dalej NZOZ ACS prowadzony jest przez Spółkę Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
Spółka z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem 0000236838, REGON: 272215818, NIP: 634-10-06-053, która jest podmiotem tworzącym NZOZ.
4. Siedzibą NZOZ ACS jest miasto Bytom, Plac Akademicki 17.

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU

§ 3

Do zadań NZOZ ACS należy udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, a w szczególności:
a) stomatologii zachowawczej z endodoncją,
b) chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
c) protetyki,
d) ortodoncji,
e) stomatologii wieku rozwojowego,
f) chirurgii stomatologicznej
g) radiologii stomatologicznej.

§ 4

Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 3  udzielane są w ramach:
a) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
b) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego obywateli krajów członkowskich Unii
Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (system EKUZ),
c) pełnej odpłatności wg obowiązującego cennika dla obywateli polskich i obcokrajowców,
d) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych,
e) umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
g) prowadzonych programów profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 5

Lekarz dentysta NZOZ ACS ma prawo orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

§ 6

W NZOZ ACS świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby mające uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7

Placówka lecznicza NZOZ ACS zapewnia właściwą dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych udzielając ich w następujących jednostkach i komórkach organizacyjnych:
1. Bytom, Pl. Akademicki 17
a) Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
b) Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
c) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
d) Poradnia Ogólnostomatologiczna
e) Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f) Poradnia Ortodoncji
g) Pracownia Protetyki
h) Pracownia Ortodoncji
i) Pracownia Radiologii

2. Zabrze, Pl. Traugutta 2
a) Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia
b) Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
c) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
d) Poradnia Ogólnostomatologiczna
e) Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia
f) Poradnia Ortodoncji
g) Pracownia Protetyki
h) Pracownia Ortodoncji
i) Pracownia Radiologii

§ 8

1. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej kieruje Dyrektor NZOZ ACS.
2. Do obowiązków Dyrektora NZOZ ACS należy w szczególności:
a) nadzór nad prawidłową organizacją pracy poradni i pracowni,
b) nadzór nad dokumentacją medyczną,
c) nadzór nad przebiegiem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
d) nadzór nad zachowaniem i przestrzeganiem przepisów BHP.
3. Dyrektor NZOZ ACS jest bezpośrednim przełożonym pracowników NZOZ ACS, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym i wykonuje swoje zadania przy pomocy Naczelnej Pielęgniarki oraz Kierowników Poradni i Pracowni.
4. Dyrektor NZOZ ACS na czas swojej nieobecności wyznacza Zastępcę ds. medycznych spośród kierowników Poradni.
5. Nadzór nad Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej sprawuje podmiot tworzący, w zakresie określonym w odrębnej ustawie.
6. Obszarem działania NZOZ ACS jest Rzeczpospolita Polska.

§ 9

1. Naczelna Pielęgniarka jest przełożoną personelu pielęgniarskiego i średniego personelu medycznego.
2. Do obowiązków Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:
a) nadzór epidemiologiczny,
b) organizacja, koordynacja i nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego oraz średniego personelu medycznego,
c) sporządzanie i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu,
d) współudział w kształtowaniu polityki kadrowej w odniesieniu do podległego personelu,
e) kontrolowanie dokumentacji pielęgniarskiej,
f) nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległego personelu,
g) dokonywanie określonych analiz i ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu.


§ 10

1. Kierownicy Poradni ponoszą odpowiedzialność za:
a). leczenie pacjentów w podległychj im komórkach,
b). przydzielony sprzęt i aparaturę medyczną oraz za prawidłową gospodarkę produktami leczniczymi.
2. Do zadań Kierownika Poradni należy w szczególności:
a) organizacja pracy Poradni,
b) nadzór nad podległymi pracownikami,
c) nadzór merytoryczny nad całością procesu leczniczego w Poradni,
d) współpraca z Kierownikami Katedr i Zakładów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego SUM prowadzącego działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie wynikającym z zawartej umowy,
f) przyjmowanie i składanie wyjaśnień dotyczących skarg Pacjentów.

§ 11

1. Kierownik Pracowni RTG jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich techników RTG wykonujących badania radiologiczne i w uzgodnieniu z Dyrektorem NZOZ ACS określa dla nich szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności.
2. Do zadań Kierownika Pracowni RTG należy w szczególności:
a) nadzór nad działalnością Pracowni RTG w jednostkach Bytomiu i Zabrzu,
b) nadzór nad podległymi pracownikami,
c) organizacja pracy w Pracowniach RTG w jednostkach Bytomiu i Zabrzu,
d) odpowiedzialność za przydzielony sprzęt i aparaturę medyczną

§ 12

Kierownicy Pracowni Protetyki i Ortodoncji odpowiedzialni są za:
a) organizację pracy Pracowni,
b) nadzór nad podległymi pracownikami,
c) nadzór nad działalnością Pracowni,
d) ustalanie harmonogramu pracy poszczególnych Pracowni,
e) przydzielony sprzęt, aparaturę medyczną oraz prawidłową gospodarkę materiałami.

§ 13

1. Jednostki i komórki organizacyjne NZOZ ACS zobowiązane są do współdziałania
w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami. Zasady współpracy określa jednostka lub komórka organizacyjna opracowująca dane zadanie. W przypadkach wątpliwych, kompetentną komórkę lub jednostkę organizacyjną wyznacza Dyrektor NZOZ ACS, a w sprawach przekraczających jego kompetencje Prezes Zarządu Spółki.

2. Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych NZOZ ACS, poza określonymi w § 3 należy również:
a) realizacja zadań NZOZ ACS określonych w szczegółowych przepisach,
b) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań NZOZ ACS,
c) dbałość o należyty wizerunek NZOZ ACS,
d) właściwe wykorzystanie czasu pracy i potencjału pracowniczego w celu racjonalizacji zatrudnienia
e) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników,
f) działanie na rzecz  skutecznego przekazu informacji przez kadrę kierowniczą podległym pracownikom,
f) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników,
g) opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego NZOZ ACS na dany rok oraz realizacja zadań wynikających z tych planów,
h) działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych
na zadania realizowane przez daną jednostkę lub komórkę organizacyjną,
i) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań oraz sprawozdań
i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
j) przygotowywanie opracowań strategicznych dla NZOZ ACS,
k) przygotowywanie projektów Regulaminów Wewnętrznych dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Wprowadzenie ich w życie wymaga wcześniejszej akceptacji Prezesa Zarządu Spółki jako pomiotu tworzącego,
l) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi NZOZ ACS w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień między nimi,
m) ochrona tajemnicy służbowej i państwowej,
n) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji.

§ 14


1. Obsługę administracyjną, kadrową i finansową dla NZOZ ACS wykonują komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Spółki, zgodnie ze Schematem Organizacyjnym (załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego), do zadań których należy zapewnienie sprawności funkcjonowania jednostek i komórek organizacyjnych NZOZ ACS wykonujących świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki stomatologicznej.
2. Nadzór merytoryczny nad wymienionymi w ust. 1 komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami sprawuje Prezes.

§ 15

1. Świadczenia zdrowotne w poradniach udzielane są wyłącznie przez lekarzy
o specjalnościach wymaganych dla profilu poradni NZOZ ACS oraz przez lekarzy stażystów pod nadzorem lekarza specjalisty.
2. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Lekarze prowadzą dokumentację medyczną pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI NZOZ

§ 16

1. NZOZ ACS udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu i przywracaniu zdrowia jamy ustnej, w tym uzębienia, a w szczególności:
a) badanie, porada lekarska,
b) konsultacja specjalistyczna,
c) profilaktyka zdrowia jamy ustnej i uzębienia od okresu noworodkowego, poprzez wiek dziecięcy, młodzieżowy, dojrzały i u pacjentów geriatrycznych,
d) sanacja uzębienia ( leczenie zachowawcze i chirurgiczne),
e) przywracanie funkcji żucia (leczenie ortodontyczne, protetyczne i implantologiczne),
f) profilaktyka i leczenie chorób przyzębia,
g) profilaktyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego.
2. Pacjenci przyjmowani są zarówno na podstawie skierowania, jak i bez skierowania.
3. W przypadku konieczności udzielenia świadczenia związanego z leczeniem rozpoczętym w innej placówce medycznej, zaleca się posiadanie skierowania z opisem przeprowadzonych dotychczas czynności leczniczych.
4. W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem ogólnego obciążenia chorobowego, wskazane jest posiadanie opinii lekarza prowadzącego, odnośnie możliwości zastosowania terapii standardowej.
5. W celu potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest przedstawienie: dowodu potwierdzającego prawo do w/w świadczeń, dowodu tożsamości oraz w przypadku pacjentów należących do ŚOW NFZ karty ubezpieczenia zdrowotnego.
6. W przypadku wykonywania zdjęć RTG pacjentom do ukończenia 18 roku życia, wymagane jest okazanie książeczki zdrowia dziecka w celu dokonania wpisu napromieniowania w trakcie wykonywania badania.
7. Pacjenci komercyjni (usługa wykonywana za odpłatnością pacjenta), w celu rejestracji winni okazać ważny dokument ze zdjęciem.
8. Wykaz dokumentów, które należy okazać podczas rejestracji znajduje się na tablicy ogłoszeń przy Rejestracji w Bytomiu i Zabrzu.
9. Na każdej pierwszorazowej wizycie lekarz przyjmujący:
a) potwierdza prawidłowość danych wpisu rejestracyjnego,
b) dokonuje wywiadu,
c) wykonuje badania przedmiotowe stanu jamy ustnej,
d) kieruje na badania dodatkowe (wg wskazań klinicznych) i interpretuje ich wynik,
e) stawia wstępną diagnozę,
f) prezentuje wstępny plan leczenia,
g) przedstawia możliwości leczenia oraz orientacyjne koszty usługi (w przypadku leczenia komercyjnego).
10. Osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ilość wykonywanych procedur medycznych jest uzależniona od wartości środków finansowych przyznanych NZOZ ACS w ramach umowy zawartej z NFZ.
W przypadku ograniczenia przyjęć pacjentów, z powodu wyczerpania przyznanych środków finansowych, pacjent może zostać wpisany na listę oczekujących.
11. Zakres, sposób udzielania świadczeń oraz rodzaj wykorzystywanych w procesie leczenia materiałów dentystycznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.09.140.1144 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne z późniejszymi zmianami.
12. Koszty leczenia stomatologicznego pacjenta hospitalizowanego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ponosi jednostka kierująca.
13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych płatnych :
a) świadczenia komercyjne, mogą być udzielane przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne NZOZ ACS, po akceptacji warunków wykonania świadczeń przez pacjenta,
b) pacjent finansuje ze środków własnych świadczenia zdrowotne wg obowiązującego w NZOZ ACS cennika, w sytuacji gdy:
• nie posiada ubezpieczenia,
• planowane procedury medyczne nie są świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego i nie są objęte umową z NFZ,
• świadomie rezygnuje z prawa do usług refundowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (pisemne oświadczenia woli),
• jest osobą objętą powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak w trakcie rejestracji bezpośrednio przed wizytą nie okazuje ważnego dokumentu potwierdzającego w/w fakt.
14. Pacjent dokonuje wpłaty w kasie NZOZ ACS po wykonaniu usługi, na podstawie dokumentu stanowiącego załącznik do Faktury VAT, potwierdzającego wykonanie usługi.
15. Przyjęcia i leczenie pacjentów w NZOZ ACS mogą być prowadzone również w toku realizacji:
a) kształcenia przeddyplomowego studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
b) kształcenia podyplomowego lekarzy i innych pracowników medycznych,
c) prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych, wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą Pacjenta.
16. Z możliwości leczenia w powiązaniu z realizacją przez NZOZ ACS zadań, określonych w pkt. 15, mogą korzystać wyłącznie osoby o określonym stanie klinicznym, w liczbie zabezpieczającej realizację danej formy kształcenia lub programu badawczego.
17. Pacjenci zakwalifikowani do leczenia w ramach realizowanego kształcenia przeddyplomowego, przyjmowani są przez studentów, pod nadzorem lekarzy NZOZ ACS, będących równocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
18. W ramach procesu dydaktycznego świadczone są usługi wyłącznie w okresie obowiązywania umowy (roku akademickiego) tj. od października do czerwca.


§ 17

Zadania komórek organizacyjnych podlegających Dyrektorowi NZOZ w Bytomiu


Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją – Bytom

1) Realizacja zadań leczniczych w ramach profilaktyki próchnicy (higienizacja, oświata zdrowotna, miejscowe metody profilaktyki, usuwanie złogów nazębnych).
2) Leczenie zachowawcze uzębienia. Zabiegi korygujące estetykę uzębienia (wybielanie, licowanie).
3) Leczenie endodontyczne zębów. Profilaktyka i wykrywanie zakażeń ogniskowych.
4) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
5) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia.

Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego


1) Zadania leczniczo-profilaktyczne w zakresie rozwoju uzębienia (higienizacja, oświata zdrowotna, miejscowe metody profilaktyki, kontrola faz rozwojowych narządu żucia).
2) Leczenie zachowawcze i endodoncja w zakresie uzębienia mlecznego, stałego i mieszanego.
3) Leczenie urazów zębów u dzieci.
4) Diagnostyka wad rozwojowych uzębienia i narządu żucia.
5) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
6) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez ministerstwo Zdrowia.

Poradnia Ogólnostomatologiczna


1) Zabiegi z zakresu profilaktyki próchnicy (oświata zdrowotna, higienizacja, miejscowa profilaktyka kontaktowa).
2) Leczenie zachowawcze i kanałowe zębów mlecznych i stałych.
3) Stomatologia estetyczna – licowanie zębów, wybielanie.
4) Leczenie powierzchownych zapaleń przyzębia.
5) Leczenie urazów zębów u dzieci.
6) Ekstrakcja zębów mlecznych i stałych.

Poradnia Ortodoncji

1) Wczesna profilaktyka powstawania wad układu stomatognatycznego (ćwiczenia mięśniowe, szlifowanie zębów).
2) Leczenie wad zgryzu ruchomymi aparatami.
3) Leczenie wad zgryzu aparatami stałymi.
4) Leczenie wspólnie z chirurgią szczękowo-twarzową dużych wad morfologicznych układu stomatognatycznego.
5) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
6) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia.


Poradnia Protetyki Stomatologicznej

1) Rehabilitacja funkcji żucia poprzez konstrukcję protez całkowitych i częściowych, ruchomych i stałych.
2) Odbudowa w zakresie pojedynczych zębów poprzez wkłady koronowo-korzeniowe, inley, onley oraz korony.
3) Leczenie protetyczne pacjentów po przebytej operacji onkologicznej jamy ustnej (protezy z obturatorem).
4) Leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego poprzez szynoterapię, protezy nakładkowe, mioterapia i farmakoterapia.
5) Leczenie protetyczne dzieci.
6) Leczenie pacjentów z chorobami przyzębia – szynoprotezy.
7) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
8) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministra Zdrowia.

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

1) Ekstrakcje w zakresie uzębienia mlecznego i stałego.
2) Zabiegi chirurgiczne usuwania zębów zatrzymanych, pozostawionych korzeni, zębów dodatkowych, torbieli.
3) Usuwanie chirurgiczne oraz krioterapia zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej (guzki, leukoplakia, liszaj płaski itp.).
4) Leczenie urazów uzębienia i tkanek miękkich jamy ustnej.
5) Endoskopia zatok przynosowych.
6) Chirurgia odtwórcza kości (podnoszenie dna zatoki szczękowej, wszczepy materiału stymulującego odbudowę kości).
7) Leczenie implantologiczne.
8) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
9) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministra Zdrowia.


Pracownia Protetyki

1) Laboratoryjne wykonawstwo ruchomych protez całkowitych i częściowych.
2) Wykonywanie modeli dla celów diagnostycznych.
3) Wykonywanie szyn z erkoduru i akrylanowych.
4) Napraw i podścielenie ruchomych uzupełnień protetycznych.

Pracownia Ortodoncji

1) Wykonawstwo ruchomych aparatów ortodontycznych.
2) Wykonywanie protezek dziecięcych.
3) Przygotowywanie modeli diagnostycznych.
4) Naprawa aparatów ortodontycznych.

Pracownia Radiologii

1) Wykonywanie zdjęć zębów – wewnątrzustnych.
2) Wykonywanie i wydruk zdjęć panoramicznych.


Zadania komórek organizacyjnych podlegających Dyrektorowi NZOZ w Zabrzu.


Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia 

1) Zabiegi lecznicze w ramach profilaktyki próchnicy, chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej (oświata zdrowotna, miejscowa profilaktyka próchnicy, usuwanie czynników sprzyjających rozwojowi chorób przyzębia, profilaktyka chorób błon śluzowych w tym onkologiczna).
2) Leczenie zachowawcze i endodontyczne zębów.
3) Leczenie powierzchownych i głębokich zapaleń przyzębia (skalingi, kiretaże, zabiegi chirurgiczne na przyzębiu w tym chirurgia odtwórcza kości i pokrywania recesji).
4) Leczenie chorób błon śluzowych jamy ustnej.
5) Diagnostyka preonkologiczna.
6) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
7) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów uprawnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia.


Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego

1) Zadania leczniczo-profilaktyczne w zakresie rozwoju uzębienia (higienizacja, oświata zdrowotna, miejscowe metody profilaktyki, kontrola faz rozwojowych narządu żucia).
2) Leczenie zachowawcze i endodoncja w zakresie uzębienia mlecznego, stałego i mieszanego.
3) Leczenie urazów zębów u dzieci.
4) Diagnostyka wad rozwojowych uzębienia i narządu żucia.
5) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
6) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia.


Poradnia Ogólnostomatologiczna

1) Zabiegi z zakresu profilaktyki próchnicy (oświata zdrowotna, higienizacja, miejscowa profilaktyka kontaktowa).
2) Leczenie zachowawcze i kanałowe zębów mlecznych i stałych.
3) Stomatologia estetyczna – licowanie zębów, wybielanie.
4) Leczenie powierzchownych zapaleń przyzębia.
5) Leczenie urazów zębów u dzieci.
6) Ekstrakcja zębów mlecznych i stałych.


Poradnia Ortodoncji

1) Wczesna profilaktyka powstawania wad układu stomatognatycznego (ćwiczenia mięśniowe, równanie, szlifowanie zębów).
2) Leczenie zgryzu ruchomymi aparatami.
3) Leczenie wad zgryzu aparatami stałymi.
4) Leczenie wspólnie z chirurgią szczękowo-twarzową dużych wad morfologicznych układu stomatognatycznego.
5) Leczenie pacjentów z wadami rozwojowymi w zakresie jamy ustnej (rozszczepy).
6) Przygotowanie pacjentów do zabiegów chirurgicznych.
7) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
8) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministra Zdrowia.

Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia

1) Rehabilitacja funkcji żucia poprzez konstrukcję protez całkowitych i częściowych, ruchomych i stałych.
2) Odbudowa w zakresie pojedynczych zębów poprzez wkłady koronowo-korzeniowe, inley, onley oraz korony.
3) Leczenie protetyczne pacjentów po przebytej operacji onkologicznej jamy ustnej (protezy z obturatorem).
4) Leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego poprzez szynoterapię, protezy nakładkowe, mioterapia i farmakoterapia.
5) Leczenie protetyczne dzieci.
6) Leczenie pacjentów z chorobami przyzębia – szynoprotezy.
7) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
8) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministra Zdrowia.


Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 

1) Ekstrakcje w zakresie uzębienia mlecznego i stałego.
2) Zabiegi chirurgicznego usuwania zębów zatrzymanych, pozostawionych korzeni, zębów dodatkowych, torbieli.
3) Odsłanianie zębów zatrzymanych ze wskazań ortodontycznych. Plastyka wędzideł wargowych i języka.
4) Usuwanie chirurgiczne zmian na błonach śluzowych jamy ustnej (znamiona, guzki, pobieranie wycinków h-p, leukoplakia, liszaj płaski).
5) Chirurgiczne zaopatrzenie jamy ustnej po urazie.
6) Sanacja uzębienia pacjentów z dużym obciążeniem ogólnym.
7) Profilaktyka onkologiczna.
8) Leczenie implantologiczne.
9) Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych SUM w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
10) Prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzona przez Ministra Zdrowia.

Pracownia Protetyki

1) Laboratoryjne wykonawstwo ruchomych protez całkowitych i częściowych.
2) Wykonywanie modeli dla celów diagnostycznych.
3) Wykonywanie szyn z erkoduru i akrylanowych.
4) Napraw i podścielenie ruchomych uzupełnień protetycznych.

Pracownia Ortodoncji

1) Wykonawstwo ruchomych aparatów ortodontycznych.
2) Wykonywanie protezek dziecięcych.
3) Przygotowywanie modeli diagnostycznych.
4) Naprawa aparatów ortodontycznych.

Pracownia Radiologii 

1) Wykonywanie zdjęć zębów – wewnątrzustnych.
2) Wykonywanie i wydruk zdjęć panoramicznych.


§ 18


1. Zgodnie z Art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z późniejszymi zmianami) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną.
2. Dokumentacja medyczna może być udostępniona w Rejestracji Poradni w Bytomiu i Zabrzu w postaci wyciągów, odpisów lub kopii wyłącznie na wniosek:
a) pacjenta
b) przedstawiciela ustawowego pacjenta
c) osoby upoważnionej przez pacjenta oddzielnym pismem,
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
b) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
g) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
i) dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
4. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
5. W przypadku badań histopatologicznych pacjent otrzymuje oryginał wyniku badania bez pobierania opłaty. Kserokopia wyniku pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta.
6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się w sposób określony
w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jej wysokość określona jest Zarządzeniem Prezesa i wynosi 6,50 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, natomiast za jedną stronę kopii wynosi 0,60 zł.

§ 19

Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane ze środków publicznych zawarta jest w „Cenniku usług medycznych świadczonych w NZOZ ACS” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2012r.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów normatywnych.

§ 22

Podanie Regulaminu do wiadomości następuje przez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń NZOZ ACS.

Załączniki:


- Schemat Organizacyjny

- Aneks nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego NZOZ ACSOpublikował: Maciej Świerczkowski
Publikacja dnia: 26.10.2021
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 26.10.2021
Dokument oglądany razy: 3 591