bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie "RODO", informujemy, co następuje.
1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.
3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:
a) świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
b) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
c) zatrudnienia;
d) świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w szczególności dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
g) innych celach, o ile są one powiązane z ww. celami, tj. np. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynności statystycznych;
5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jednakże z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
e) art. 9 ust. 1 lit. h RODO – niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa.
6. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przepisami prawa.
7. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani oraz dziecka danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów.
8. Może Pan/Pani złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze może Pan/Pani wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Panu/Pani także prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych.
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych, bądź może być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.
Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Z niniejszego mogą wyniknąć konsekwencje określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informujemy, co następuje.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających w świadczeniu usług (np. NFZ, , laboratoria analityczne, podmiot utylizujący dokumentację, podmiot świadczący usługi IT);
5. Pana/Pani dane osobowe co do zasady przechowywane będą w zakresie udzielonych świadczeń zdrowotnych przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z uwzględnieniem pozostałych przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, a w szczególności w zakresie skierowań na badania lub zleceń lekarza przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
oraz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia przez okres 22 lat.
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia usług medycznych lub konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", informujemy, co następuje.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom (NIP 634-10-06-053, KRS 0000236838).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o. pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom lub pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl.
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
• w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę - w zakresie określonym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna –podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w przypadku danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, w szczególności w zakresie nie objętym przepisami art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych obowiązków i świadczenia usług, w tym zapewniających obsługę, asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, czyli realizacji procesów rekrutacyjnych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie Państwa danych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych jest obowiązkowe dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne.
11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.

Jednocześnie informujemy, że w ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Państwa danych osobowych (np. w CV) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z tym nie należy przekazywać informacji o szerszym charakterze. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. Zgodę możną wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH PROCESACH REKRUTACJI
Jeżeli zgadza się Państwo na uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INDYWIDUALNYCH SPRAW OSÓB FIZYCZNYCH
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PISM SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, co następuje.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl;
b) listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienie sprawy, z jaką się Pan/Pani do nas zwróci w zależności od jej przedmiot przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w świadczeniu usług (np. podmiot świadczący usługi IT).
5) Pani/Pana dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. W przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Pani/Pan dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1. ustawowym,
2. umownym lub
3. warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.Opublikował: Agata Samulska
Publikacja dnia: 28.10.2019
Podpisał: Marta Babuchowska
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 311